100 Anos de Relações Diplomáticas Brasil e Polônia – Centenário do Nascimento de João Paulo II

pela Embaixada do Brasil em Varsóvia

Em 2020, celebramos o centenário das relações diplomáticas entre o Brasil e a Polônia.

Logomarca para celebrar os 100 anos das relações diplomáticas

Em 1918, após 123 anos de ocupação estrangeira, a Polônia proclamou-se independente. O governo brasileiro foi o primeiro país na América Latina a reconhecer oficialmente o direito da Polônia de constituir um estado unificado e soberano.

Em 27 de maio de 1920, o primeiro representante diplomático polonês, Ksawery Orlowski, apresentou cartas credenciais ao então Presidente brasileiro, Epitácio Pessoa, ato que formalizou o estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países. Um ano depois, o governo brasileiro enviou seu primeiro representante diplomático à Polônia, Rinaldo de Lima e Silva.

No ano passado, celebramos os 150 anos da vinda dos primeiros fluxos significativos de imigrantes poloneses para o Brasil, em busca de melhores condições de vida e de liberdade. A hospitalidade, a camaradagem e a simpatia dos brasileiros foram reciprocadas com lealdade, honestidade, responsabilidade e trabalho duro dos poloneses.

No decorrer das várias ondas migratórias, os poloneses muito contribuíram para o desenvolvimento da agricultura, indústria, ciência e artes brasileiras. Hoje, o Brasil, em particular o Estado do Paraná, acolhe a segunda maior comunidade de descendentes de poloneses no exterior, estimada em quase dois milhões de pessoas.

Agora, é a vez da Polônia receber brasileiros, muitos deles de origem polonesa. Cerca de três mil brasileiros estudam e trabalham atualmente na Polônia, em sua maioria jovens de alta qualificação, atraídos pelo momento de progresso econômico que a sociedade polonesa vem trilhando na União Europeia.

Ao longo do tempo, Brasil e Polônia estabeleceram sólidos laços históricos e culturais, fortalecidos pelo compartimento de valores como democracia, economia de mercado, liberdade e fé. Com a intensificação do diálogo político, a cooperação entre os dois países tem-se dado nas mais diversas áreas, como comércio, defesa, educação, ciência, tecnologia, inovação e cultura.

Nesse contexto, a fé cristã constitui importante vetor de aproximação entre a Polônia e o Brasil. A propósito, o centenário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países coincide com o centenário do nascimento do Papa João Paulo II (motivo deste selo comemorativo), bem como os 40 anos da primeira visita ao Brasil daquele carismático papa polonês, tão querido do povo brasileiro.

Adquira a sua folha na Loja Virtual ou sob encomenda em qualquer agência dos Correios.

100 YEARS OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN BRAZIL AND POLAND

In 2020, we celebrate the centenary of diplomatic relations between Brazil and Poland.

In 1918, after 123 years of foreign occupation, Poland proclaimed itself an independent country. The Brazilian government was the first country in Latin America to officially recognize Poland’s right to constitute a sovereign unified state.

On May 27, 1920, the first Polish diplomatic representative, Ksawery Orlowski, presented credential letters to the then Brazilian President, Epitácio Pessoa, an act that formalized the establishment of diplomatic relations between the two countries. A year later, the Brazilian government sent its first diplomatic representative to Poland, Rinaldo de Lima e Silva.

Last year, we celebrated the 150th anniversary of the arrival of the first significant flows of Polish immigrants to Brazil, in search of better living conditions and freedom. The hospitality, camaraderie and friendliness of the Brazilians were reciprocated with the Poles’ loyalty, honesty, responsibility and hard work.

Throughout so many migratory waves, the Poles contributed a lot to the development of Brazilian agriculture, industry, science and arts. Today, Brazil, in particular the State of Paraná, is home to the second largest community of Polish descendants abroad, estimated at almost two million people.

Now, it is Poland’s turn to receive Brazilians, many of them of Polish origin. About three thousand Brazilians are currently studying and working in Poland, most of them highly qualified young people, attracted by the moment of economic progress that Polish society currently enjoys in the European Union.

Over time, Brazil and Poland have established strong historical and cultural ties, strengthened by the compartment of values such as democracy, market economy, freedom and faith. With the intensification of political dialogue, cooperation between the two countries has been taking place in the most diverse areas, such as trade, defense, education, science, technology, innovation and culture.

In this context, the Christian faith is an important vector of approximation between Poland and Brazil. By the way, the centenary of the establishment of diplomatic relations between the two countries coincides with the centenary of the birth of Pope John Paul II (the reason for this commemorative stamp), as well as the 40th anniversary of the first visit to Brazil of that charismatic Polish pope, so dear to the Brazilian people.

100 LAT DYPLOMATYCZNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY BRAZYLIĄ I POLSKĄ

W 2020 roku obchodzimy stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Brazylią a Polską.

W 1918 roku, po 123 latach okupacji, Polska ogłosiła niepodległość. Rząd brazylijski był pierwszym krajem Ameryki Łacińskiej, który oficjalnie uznał prawo Polski do stanowienia zjednoczonego i suwerennego państwa.

W dniu 27 maja 1920 r. pierwszy polski przedstawiciel dyplomatyczny Ksawery Orłowski wręczył ówczesnemu prezydentowi Brazylii Epitácio Pessoa listy uwierzytelniające, które formalizowały nawiązanie stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami. Rok później rząd brazylijski wysłał do Polski swojego pierwszego przedstawiciela dyplomatycznego Rinaldo de Lima e Silva.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 150. rocznicę przybycia pierwszych licznych grup polskich imigrantów do Brazylii w poszukiwaniu lepszych warunków życia i wolności. Gościnność, koleżeństwo i życzliwość Brazylijczyków zostały odwzajemnione lojalnością, uczciwością, odpowiedzialnością i ciężką pracą Polaków.

W trakcie różnych fal migracyjnych Polacy wnieśli duży wkład w rozwój brazylijskiego rolnictwa, przemysłu, nauki i sztuki. Dziś Brazylia, a zwłaszcza stan Paraná, jest domem dla drugiej co do wielkości społeczności polskich potomków za granicą, szacowanej na prawie dwa miliony ludzi.

Teraz kolej na Polskę, aby przyjąć Brazylijczyków, wielu z nich polskiego pochodzenia. Obecnie w Polsce studiuje i pracuje około trzech tysięcy Brazylijczyków, w większości są to wysoko wykwalifikowani młodzi ludzie, których do naszego kraju przyciągnął rozwój gospodarczy Polski w ramach Unii Europejskiej.

Z biegiem czasu Brazylia i Polska nawiązały silne więzi historyczne i kulturowe, wzmocnione wiarą we wspólne wartości, takie jak demokracja, gospodarka rynkowa, wolność i wiara. Wraz z intensywnym rozwojem dialogu politycznego, współpraca między obydwoma krajami odbywa się w najróżniejszych dziedzinach, takich jak handel, obrona, edukacja, nauka, technologia, innowacje i kultura.

W tym kontekście wiara chrześcijańska jest ważnym czynnikiem zbliżającym Polskę i Brazylię. Setna rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między dwoma krajami zbiega się z setną rocznicą urodzin Papieża Jana Pawła II (powód powstania tego pamiątkowego znaczka), a także 40. rocznicą pierwszej wizyty w Brazylii charyzmatycznego Papieża z Polski, tak bliskiego mieszkańcom Brazylii.

Publicado em Programação Filatélica 2019 | 1 comentário
  1. VALERIA FORMIGONI disse:

    Selo Personalizado de novo? Esse era um selo para ser emitido na programação normal. Só o fazem para ser impossível comprar nas agências, ter que pagar mais caro inclusive com frete caro.
    A tarifa de 1º Porte Carta Comercial foi extinta em 01/2020, por que saiu impresso desta forma? A tarifa agora é Porte de Carta.

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *